About us กีฬาต่าง ๆ ถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนได้ถึงความดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมต่าง ๆ กีฬาทุกประเภทนั้นได้หล่อหลอม ผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุน นักกีฬาทุก ๆ คน ให้สังคมมีเจตนารมณ์ที่ดีต่อกันอย่างเหมาะสม แข่งขันกันด้วยการรู้แพ้ รู้ชนะ เคารพกฎ กติกาในประเภทของกีฬาต่าง ๆ อีกด้วย

about us - About us
About us

เว็บไชต์ nanaimoscd.com